คุณสมบัติ

Accounting Officer

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ดูแลและจัดเตรียมเอกสารประกอบการลงบัญชีรายได้จากการขายบัตรโดยสารผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
– ทำตารางเปรียบเทียบรายงานของ payment Bank ให้ถูกต้องตรงกันกับเงินที่โอนเข้าบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งบันทึกบัญชีเข้าระบบบัญชีของบริษัทฯ ทุกวัน ช่วยในการค้นหารายการใบเสร็จรับเงินและพิมพ์ส่งให้ให้ในกรณีที่มีผู้โดยสาร ขอมา ทำรายการตรวจสอบจากระบบเพื่อนำส่งข้อมูลที่ธนาคารขอไว้เกี่ยวกับรายการที่ ไม่ตรงกันหรือรายการทุจริตของบัตรเครดิต
– งานด้านเอกสารสำนักงานด้านอื่นๆ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือมีวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับสายงานจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
– มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี
– มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ และพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับงาน
– มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

  • จำนวนที่เปิดรับ  5  อัตรา

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน กองบัญชีดิจิทัล (NC) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต