ตำแหน่ง แผนกบริการสายการบินไทย (CL-T) ดอนเมือง

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
1. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ลำเลียงส่งมอบอาหารและภาชนะอุปกรณ์ และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆขึ้นเครื่องสายการบินไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด. 43) จำนวน 4 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานดอนเมือง
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณวัลย์ / คุณรัตน์ โทร. 02-137-2480 , 081-702-6367