ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล
– การป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ
– งานส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
– งานเอกสารการบริการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์
– มีประสบการณ์ปฎิบัติงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
– มีความรู้ความชำนาญทางการรักษาพยาบาลทั่วไป และฉุกเฉิน
– มีความรู้ความสามารถในการใช้ Computer โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกได้ดี
– มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)
จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) *
สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแพทย์ (IM ) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ