ตำแหน่ง พยาบาลอาชีวอนามัย

ลักษณะของงานหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สำรวจสถานประกอบการเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพพนักงาน
2. ประสานงานเพื่อเตรียมการตรวจสุภาพทั่วไปและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง
3. ประสานงานกับโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานและก่อนเปลี่ยนงานตามปัจจัยเสี่ยง
4. ประสานงานกับโรงพยาบาลนพรันราชธานี ในกรณีที่บริษัทฯ ขอคำปรึกษาเรื่องโรคจากการทำงานและการจ่ายค่าทดแทน กรณีพนักงานประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
5. ดำเนินการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยแก่แพทย์ประจำบ้านและผู้เข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ
6. รวบรวมข้อมูล และทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการเจ็บป่วยจากงานและการเกิดอุบัติเหตุจากงาน เพื่อวางแนวทางและป้องกันและแก้ไขปัญหา
7. ทำโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
– อายุไม่เกิน 40 ปี
– ประสบการณ์ทำงานทางการพยาบาลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
– ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า
– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี)

จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี) *
สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท
การบินไทยฯ กำหนด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแพทย์ (IM ) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ / ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ