ตำแหน่ง พนักงานสำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ (TCC AGENT) HH

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติงานตำแหน่ง TCC AGENT สังกัดศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (HH)”THAI CONTACT CENTER”
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่สำรองที่นั่งและขายบัตรโดยสารทางโทรศัพท์ ในระบบ THAI CONTACT CENTER

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์การด้าน Call Center จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
– สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ และมีใจรักงานบริการ (Service Mind)
– สามารถสื่อสาร พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– ผ่านการสอบ TOEIC ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (โดยผล TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร)

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 1 ชุด
– ผลคะแนน TOEIC ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สถานที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (HH) สำนักงานสาขาหลานหลวง