ตำแหน่ง พนักงานบริการ ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID (CC-K)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติงานด้านบริการและ Store Helper แผนกภัตตาคาร (CC-K) ประจำภัตตาคาร YELLOW ORCHID สุวรรณภูมิ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย 18-40 ปี
– เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 3 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฎิบัติงาน ศูนย์ปฎิบัติการ OPC บริษัท การบินไทยฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณอนงค์ โทร. 02-697-1105-6, 080-628-4182