ตำแหน่ง พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D, Hiload)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถขนส่งอาหาร ทำความสะอาด และลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด. 43) จำนวน 4 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
– สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 4 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณวัลย์ โทร. 02-137-2480, 081-702-6367