ตำแหน่ง พนักงานขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปษณีย์ภัณฑ์ (2T-P) !!!ด่วน มีเบี้ยขยัน

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถลากจูงสัมภาระสินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ ( Cargo Tractor Driver)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศ ชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (หากอายุเกินที่กำหนด ต้องมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่ว่าจ้างอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 1 ปี

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 3 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 6 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 6 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 3 ชุด
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 6 ชุด
– สำเนาใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จำนวน 6 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงาน แผนกบริการอุปกรณ์สนับสนุนการระวางบรรทุก (2T-P) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียดหรือสมัครงานได้ที่ฝ่ายบริการอุปกรณ์ภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณกระแต โทร. 02-137-3785-6