ตำแหน่ง ผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้านและบริการ / บริการและพ่อบ้านแม่บ้าน (CV-O)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อปฎิบัติงานแผนกบริการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ (CV-O) ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
– ปฎิบัติงานผู้ช่วยพ่อบ้าน แม่บ้าน
– ปฎิบัติงานบริการและพ่อบ้าน, แม่บ้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18-40 ปี
– เพศชายสูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 3 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฎิบัติงาน ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง ท่าอากาศยานดอนเมือง หรือสถานที่อื่นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณอนงค์ โทร. 02-697-1105-6, 080-628-4182