ตำแหน่ง ตำแหน่งแพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– วางแผนกำกับดูแลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎกระทรวงแรงาน
– สำรวจสถานประกอบการ เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพพนักงาน
– กำหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงาน
– ดูแลและตรวจสอบโรงพยาบาลต่างๆ ให้จัดการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายกำหนด
– ให้บริการตรวจรักษา ส่งต่อ ติดตามพนักงานที่มีผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงผิดปกติ
– กำกับดูแลการจัดทำสถิติผลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน
– ควบคุมและดูแลการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานตาม สถานีภูมิภาค ซึ่งทำงานสัมผัสปัจจัยเสี่ยงแต่ไม่มีหน่วยงานความปลอดภัยดูแล
– สรุปผลการตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนที่ต้องสัมผัสปัจจัยเสี่ยงก่อนเข้าทำงาน ประจำปี และเมื่อเปลี่ยนสถานที่มีปัจจัยเสี่ยงต่างไปจากเดิม
– งานพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคจากการทำงานกับหน่วยต่างๆ
– ตรวจรักษาโรคทั่วให้กับพนักงาน ครอบครัว และพนักงานเกษียณอายุ
– สถานที่ปฏิบัติงาน ฝ่ายช่าง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/สถานที่ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– ชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 45 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาบัตรสาขาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
– ประสบการณ์การทำงานทางการแพทย์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– ประสบการณ์การทำงานด้านอาชีวอนามัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
– ผ่านการฝึกอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ตามหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากแพทยสภา

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
– ใบผ่านงานทางด้านการแพทย์ตัวจริงพร้อมสำเนาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 1 ชุด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประกาศของบริษัท การบินไทยฯ
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานสำนักงานแพทย์ (IM) บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต หรือตามผู้ว่าจ้างกำหนด