ตำแหน่ง กองการผลิต ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CJ

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อทำหน้าที่รับ จัดเก็บ ขนถ่าย
– เบิกจ่ายพัสดุและบรรจุตู้สุรา เครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และอุปกรณ์ลูกค้าสายการบิน
– ขนถ่ายลำเลียงสินค้าและวัตถุดิบจากคลังสินค้าณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 4 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 4 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อคุณวรรณา โทร. 090-665-0576