ตำแหน่ง กองการผลิตฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (CP)

ลักษณะของงาน

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้
– เพื่อเตรียม, ตัดแต่งวัตถุดิบและผลิตอาหาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– เพศชาย – หญิง สัญชาติไทย อายุ 18 – 45 ปี
– เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เพศหญิงความสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร
– วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (ประสบการณ์ด้านอาหาร 4 ปี)
– วุฒิการศึกษา ปวส. ด้านอาหาร (มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี)
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านอาหาร

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

– รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
– สำเนาหลักฐานทางการศึกษา จำนวน 3 ชุด
– สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด
– สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43) จำนวน 3 ชุด (สำหรับผู้สมัครชาย)
– สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ชุด
– เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)
*สามารถ Download & Print ใบสมัครใน www.wingspantg.com

หมายเหตุ

– ปฏิบัติงานเป็นผลัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด
– สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
– สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) 02-137-2479