ประกาศบริษัทฯ ที่ 7/2564 เรื่องบริษัทฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น