ประกาศบริษัทฯ ที่ 5/2565 เรื่อง บริษัทฯ หยุดประกอบกิจการเป็นบางส่วนเพราะเหตุชั่วคราว