ประกาศบริษัทฯ ที่ 37/2561 เรื่องแจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน