ประกาศบริษัทฯ ที่ 36/2560 เรื่องขอความร่วมมือพนักงาน Customer Service Agent (CSA) ลดการลาป่วย