ประกาศบริษัทฯ ที่ 33/2560 เรื่องรับสมัครกรรมการผู้แทนพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ประจำปี 2560-2561