ประกาศบริษัทฯ ที่ 24/2563 เรื่องบริษัทฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น