ประกาศบริษัทฯ ที่ 23/2563 เรื่องการจ่ายเงินชดเชยการเลิกจ้างและเงินอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดกรณีเลิกจ้าง