ประกาศบริษัทฯ ที่ 2/2564 เรื่องบริษัทฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น