ประกาศบริษัทฯ ที่ 21/2563 เรื่องบริษัทฯ หยุดประกอบกิจการบางส่วนชั่วคราวเพราะเหตุจำเป็น