Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

Customer Service Agent ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


Project Description

บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์รับสมัครพนักงานบริการลูกค้าภาคพื้น (Customer Service Agent) ปฎิบัติงานให้บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) ณ จุดบริการต่างๆ ของ หน่วยธุรกิจการบริการภาคพื้น (TGGS:Thai Ground Services) เพื่อปฎิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

ลักษณะของงาน

– ดูแลอำนวยความสะดวกทั่วไปแก่ผู้โดยสารของบริษัท การบินไทยฯ (Thai Airways)  และสายการบินลูกค้าของบริษัท การบินไทยฯ (Customer Airlines) – ตรวจรับบัตรโดยสาร (Check-in) – ตรวจรับบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Boarding Pass) ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง – ปฏิบัติงานรับส่งผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก ณ อาคารในประเทศและอาคารระหว่างประเทศ – จัดเตรียมเอกสารประกอบการบิน – ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร – ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติของผู้สมัคร – สัญชาติไทย – เพศชายหรือหญิง (กรณีเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น โดยมีเอกสาร สด.8 หรือสด.43) – เพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร (บุคลิกภาพดี น้ำหนักต้องสัมพันธ์กับความสูง) – อายุต้องไม่เกิน 26 นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัตงานเดิมอยู่และผู้บังคับบัญชาให้การรับรองหรือผู้ที่เคยผ่านงานทางด้านสายการบินไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหนังสือรับรองการทำงาน โดยอายุต้องไม่เกิน 35 ปี)   – วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป – มีทักษะในการสื่อสาร มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี – สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี ผ่านการทดสอบ THAI-TEP ได้คะแนนไม่น้อย 50 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (กำหนดให้ TOEIC มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆจะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา – สามารถปฏิบัติงานเป็นผลัดได้ และปฏิบัติงานล่วงเวลาได้ตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ – หากมีประสบการณ์ด้านการให้บริการในธุรกิจสายการบิน และการโรงแรม จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Office Word และ Microsoft Office Excel) – ไม่เคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ทำโดยประมาท หรือลหุโทษ – ไม่เคยเป็นผู้ถูกห้ามให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานใดๆของบริษัท การบินไทยฯ มาก่อนตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทอื่นๆ ในบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานฯ เนื่องจากทำความเสียหายให้บริษัทฯ โดยจง ใจหรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง – ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร – พิมพ์ใบสมัคร 3 ชุด (กรอกใบสมัครด้านล่าง) – รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบติดใบสมัคร – ผลการสอบ TOEIC ตัวจริง พร้อมสำเนา (หน้า-หลัง) จำนวน 2 ชุด – สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript+ใบรับรอง) จำนวน 2 ชุด – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ชุด – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด – สำเนาเอกสารทางทหาร (สด. 8 หรือ สด. 43) จำนวน 2 ชุด ***กรุณา รับรองสำเนาถูกต้อง เอกสารทุกฉบับ***. ขั้นตอนการส่งใบสมัคร (Grooming And Document Screen)

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง (WALK-IN) ก่อนสัมภาษณ์ : ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 6 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  (ในวันและเวลาทำการ) เท่านั้น ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนใน http://www.wingspantg.com พร้อมทั้ง Print จัดเรียงเอกสาร ประกอบการสมัคร 2 ชุดดังนี้ – ชุดที่ 1 ใบสมัคร 2 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด – ชุดที่ 2 ใบสมัคร 1 ชุด+เอกสารประกอบ 1 ชุด 2. ใบสมัครที่ไม่ระบุคะแนน TOEIC หรือ คะแนนน้อยกว่า 500 จะไม่ได้รับการพิจารณา 3. สำหรับผู้ที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรี ต้องมีใบรับรองและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จากมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่จบการศึกษาชัดเจน (**หากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สคอ) ยื่นประกอบด้วย) 4. การแต่งกายในวันส่งใบสมัครและวันสัมภาษณ์ (Grooming Screen) – ผู้สมัครชาย แต่งกายด้วยชุดสูทสากลสีดำ ทับเสื้อเชิ้ตสีขาว เนคไทสีสุภาพ – ผู้สมัครหญิง แต่งกายด้วยชุดกระโปรงสูทสีดำ ทับเสื้อสีขาว ความยาวกระโปรงปิดเข่าหรือพอดีเข่า รองเท้าหุ้มส้น และกระเป๋าสีดำ สวมถุงน่อง หากผมยาวต้องรวบเป็นมวยผม

          5. ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับทาง EMAIL ของผู้สมัคร          6. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา

กำหนดการสัมภาษณ์ :  

ส่งใบสมัครด้วยตัวเองก่อนสัมภาษณ์ ณ บริษัท วิงสแปนฯ อาคาร 6 ช้ั้น 2 สำนักงานใหญ่บริษัท การบินไทยฯ ถนนวิภาวดีรังสิต (ในวัน และเวลาทำการ) เท่านั้น

กิจกรรมหลังทราบผลการสัมภาษณ์ – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์, เซ็นสัญญา,ฝึกอบรม,บัตรพนักงาน,บัตรการท่าฯ,TG Uniform

                 ติดต่อสอบถาม ได้ที่เบอร์ 02-545-1538 คุณมนตรี