พนักงานขายและเก็บเงิน ร้าน Puff & Pie

พนักงานขายและเก็บเงิน ร้าน Puff & Pie


Project Description

หน้าที่

 • ทำหน้าที่ขาย บริการและเก็บเงิน
 • ทำหน้าที่บันทึกและรับผิดชอบเงินรายได้จากการขายสินค้า เงินทอน และเงินหมุนเวียน
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลพนักงานบริการ / ขาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของฝ่ายฯ
 • ทำหน้าที่ในการวางแผนการบริการ / ขาย ควบคุมการเบิกสินค้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ ตลอดจนสินค้าคงเหลือ
 • ทำหน้าที่วิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละวันในจุดขาย ตลอดจนเสนอและหากลยุทธ์ เพิ่มรายได้
 • ทำหน้าที่กำกับดูแลทรัพย์สิน ความสะอาดและความเรียบร้อย ทั้งภายในร้านและพื้นที่ภายนอกร้าน
 • ปฏิบัติตามหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปี เป็นอย่างต่ำ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามฝ่ายกำหนด
 • เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือมีเอกสารการได้รับการยกเว้น
 • วุฒิ ปวส. เป็นอย่างต่ำ และจะต้องมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ งานบริการ และการขายอาหารเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อย่างน้อย 1 ปี

หรือวุฒิ ปวช. / ม.6 และจะต้องมีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์ งานบริการ และการขายอาหารเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร อย่างน้อย 2 ปี

 • มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี มี Service mind ความเป็นผู้นำ
 • สามารถเริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่สามารถหมุนเวียนไปยังจุดขายอื่นๆ ของฝ่ายฯ ตามความเหมาะสม ตามเวลาที่กำหนด และพนักงานจะต้องพร้อมปฏิบัติงานทันที

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร 1. เอกสารหรือหลักฐานทางการศึกษาพร้อมสำเนา 1 ชุด 2. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป 3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 5. (ผู้ชาย)สำเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด. 43 จำนวน 1 ชุด

รายได้วันละ 374 บาท/วัน

ค่ารถ วันละ 50 บาท+อาหารฟรี+OT

เวลาปฏิบัติงาน

 • สามารถเริ่มและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน ณ จุดขายร้านพัฟแอนด์พาย (Puff & Pie) ฝ่ายครัวการบินดอนเมือง
 • ปฏิบัติหน้าที่ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น.

ผู้สมัครที่สนใจ ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรฯ 080-628-4182,02-592-1105 คุณอนงค์ วงศ์ภูงา (ผู้ประสานงาน)