พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)

พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)


Project Description

พนักงานขับรถ แผนกบริการขนส่ง (CL-D ,Van)

ลักษณะของงาน บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด มีความประสงค์จะรับพนักงาน เพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามขอบเขตของงานดังนี้ – เพื่อปฏิบัติหน้าที่ขับรถขนส่งอาหาร ทำความสะอาด และลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร – เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 20 – 45 ปี – เพศชาย ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร – วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี (วุฒิ ม. 3) หรือ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (วุฒิ ม. 6) เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร – รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ – สำเนาหลักฐานการศึกษา จำนวน 4 ชุด – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 4 ชุด – สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 4 ชุด – สำเนาเอกสารทางทหาร (สด.8 หรือ สด. 43) จำนวน 4 ชุด – สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 4 ชุด – สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 3 ปี (วุฒิ ม. 3) จำนวน 4 ชุด หรือ – สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 ปี (วุฒิ ม. 6) จำนวน 4 ชุด – เอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณา (ถ้ามี)

เวลาปฏิบัติงาน – ปฏิบัติงานเป็นผลัด – สามารถทำงานล่วงเวลาได้ตามความจำเป็นที่ผู้ว่าจ้างกำหนด – สถานที่ปฏิบัติงานฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนใจสอบถามรายละเอียด หรือสมัครงานได้ที่ ฝ่ายครัวการบิน (DC) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สำนักงาน วิงสแปนฯ) ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์  02-137-2480 คุณการ์ฟิล